top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓKRÓL

Az Elite Corporation Kft. naprakészen szeretné tartani Önt a cégünk által forgalmazott márkákkal kapcsolatos fontos hírekről és információkról, termékekről vagy szolgáltatásokról, melyekről úgy gondoljuk, hogy esetleg érdekelhetik Önt.

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk a marketing vonatkozású adatkezelési eljárásunkról.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Elite Corporation Kft. / 9022 Győr, Batthyány tér 15. fszt. 1. info@tartozekbolt.hu

 

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Elite Corporation Kft. és a cég által forgalmazott márkákkal kapcsolatos információs és reklámanyagok, ajánlatok küldése az Érintett választásának megfelelően E-mail, SMS, Postai levél vagy előhangos telefonhívás útján.

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

A fent meghatározott valamennyi célból kezeljük az Érintett nevét e személy azonosítása céljából; a hozzájárulás és az Önnel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából, továbbá a megadott hozzájárulás körét - így azt, hogy a hozzájárulás mely kommunikációs csatornára (E-mail, SMS, Postai levél, élő telefon) szólt, ideértve vonatkozó kommunikációs csatorna Ön által megadott elérhetőségét is.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a Reklámtörvény 6. § 81)-(2) bekezdése, 2018. május 15. napját megelőzően az Infotv. 5. § (1) a) pontja, 2018. május 25. napját követően pedig a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (a) pontja) alapján. A hozzájárulás bármikor és akár kommunikációs csatornánként is visszavonható, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

MI AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA?

Az Érintett személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az Érintettel történt utolsó adategyeztetést követő legfeljebb öt évig kezeljük. A hozzájárulás megadását követő öt év elteltét követően az adatkezelést megszüntetjük és az Érintett adatait töröljük vagy ha az adatokat egyéb célból is kezeljük, úgy azokat a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen üzletszerzési célból, ha az Érintett erre vonatkozó felhívásunkat követően nem végez velünk adategyeztetést és nem ad ismételt hozzájárulást a személyes adatai kezeléséhez.

 

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát az Elite Corporation Kft. tárolja, ahhoz az Elite Corporation Kft. szervezetén belül kizárólag az Érintettet kiszolgáló ügyintéző és a marketing munkatárs fér hozzá. Adatfeldolgozót jelenleg nem alkalmazunk. Az Érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

 

MIK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?

2018. május 25 előtt az Érintett az Elite Corporation Kft. elérhetőségei útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbítjük. Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük e kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben. A tiltakozást annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben Az Érintett nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül indíthat pert.

2018. május 25-től az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Elite Corporation  Kft.-val annak fent meghatározott elérhetőségei útján.

Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint - a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

bottom of page